Ének versenyek

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendezzük a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvodában az Országos Református Zsoltáréneklő Versenyt.

A verseny időpontja: 20010. november 19.

Figyelem!! Változás!!!

A versenyt hét korcsoportban rendezzük meg.

Kötelező énekek:( korcsoportonként két kötelező ének az 1. versével)

I.  korcsoport              1-2. osztályosok (összevonva):                      135.zs.1.vers, 134.zs.1.vers

II. korcsoport             3. osztályosok                                                42.zs.1.vers, 65.zs.1.vers

III. korcsoport                        4. osztályosok                                                1.zs.1.vers, 25.zs.1.vers

IV. korcsoport                        5. osztályosok                                                119.zs.1.vers, 77.zs.1.vers

V. korcsoport             6. osztályosok                                                130.zs.1.vers, 150.zs.1.vers

VI. korcsoport                        7. osztályosok                                                23.zs.1.vers, 66. zs.1.vers

VII. korcsoport          8. osztályosok                                                138.zs. 1 vers, 47.zs. 1.vers

Szabadon választandó énekek

Kötelező harmadik énekként egy zsoltárt választani a Református Énekeskönyvből egy versszakkal. (Zsoltároknak az énekeskönyv első 150 éneke tekintendő!)

Csak a II. korcsoporttól kérjük ezt. Az 1-2.osztályosoknak nem kell három éneket megtanulni, csak a kiírt 2 kötelező éneket kérjük.

A jelentkezéskor, melynek határideje 2010. október 31. kérjük a gyermekek és kísérők számát megadni. A versenyzők ingyenes étkeztetését biztosítani tudjuk, a kísérőktől 400 Ft étkezési hozzájárulást kérünk.

A versenyen iskolánként minden korosztályból 1-1 tanuló vehet részt.

Ismét meghirdetjük a fenti versennyel párhuzamosan  a KI TUD TÖBB ZSOLTÁRT? című mennyiségi versenyt. Ebben a kategóriában indulókat két csoportra bontva értékeljük: 1-4. osztály, valamint 5-8. osztálybontásban. A kicsiknek minimum 10, a nagyoknak minimum 20 zsoltárral lehet nevezni. A megtanult énekek listáját a zsűrinek be kell nyújtani, a zsűri ez alapján szúrópróbaszerűen kérdez.

Az előző években működő értékelési rendszert hagyományként  szeretnénk folytatni, tehát az énekesek minősítő oklevelet kapnak.

November 20-án a Soli Deo Glória Református Diákmozgalom rendezésében zsoltáréneklő és népdaléneklő verseny lesz Nagykőrösön.

A verseny anyaga:

Zsoltárok: ismertebbek: 81, 89, 96

Kevésbé ismertebbek: 92, 95, 98, 108, 146, 149.

Az elődöntőben 3 zsoltárt 1-1 verssel, egyet az ismertebbek, kettőt a kevésbé ismertebbek közül kell énekelni.

A döntőben: 1 zsoltárt 3 verssel, de az a kevésbé ismertebbek köréből kerüljön ki. Fontos, hogy a kiválasztott strófák az egész ének gondolatmenetét hordozzák.

Népdalok

Az elődöntőben 3 énekből álló népdalcsokrot kell előadni, amelyek vagy tematikailag kapcsolódnak egymáshoz, vagy azonos tájegységről származnak. (max. 3 percben)

A döntőben egy hosszabb népdalt kérnek. Ajánlják az autentikus felvételek felhasználását, abból való tanulást.

Pl. www.zti.hu/archivum.htm

www.hagyomanyokhaza.hu/fdk

Kategóriák

Csoportos verseny: 3-8 fős csapatok, mind a zsoltár, mind a népdaléneklő versenyben

Egyéni versenyzők:

  • Gimnazisták, akik csak iskolai énekórán tanulnak énekelni
  • Egyéni képzésben is résztvevők, akik pl. zeneiskolában is tanulják a népdaléneklést
  • Ki tud több zsoltárt? Ide várjuk azokat, akiknek bár nincs szólisztikus hangjuk, de sok éneket tudnak. A fejből tudott zsoltárok listáját át kell adni a zsűrinek, ők abból választanak szúrópróbaszerűen.

November 26-án Országos Adventi Szavaló és Dicséreténeklő versenyt tartanak Kunhegyesen református általános iskolások számára. (bővebben később)

Művészeti Triatlon 2010. december 3-4.

Téma:

A 200 éve született Erkel Ferenc élete, művei és a kor művészete

A csapatverseny során gimnáziumonként 3 fős csapato(ka)t kell kiállítani, amelynek tagjai a három művészeti ág valamelyikében, de mindegyik csak egyben (irodalom, képzőművészet, zenetörténet) írásbeli esszékérdésre felel a feladott művek alapján. Mindegyikük számára kötelező azonban a gyakorlati feladatok végrehajtása mindhárom területen (memoriter, éneklés, rajzolás).

Iskolánként egy egyéni versenyző is jelentkezhet esszékérdés írására bármelyik választott témakörből, azonban neki is meg kell oldania mindhárom témaág gyakorlati feladatait (memoriter, éneklés, rajz).

Irodalom

1, Gyakorlati feladat: memoriter előadása

(a felsorolt művek egyike kötelező minden versenyző számára):

Arany János: Szibinyáni Jank vagy: Mátyás anyja vagy: egy min. 3-4 perces Mátyás-monda, –anekdota, -történet szöveghű tolmácsolása.

Rajz-művészettörténet

1, Gyakorlati feladat (minden résztvevő számára kötelező)

Készíts jelmeztervet a Bánk bán alábbi szereplői közül egynek!

Bánk bán

Tiborc

Melinda

Gertrudis

Biberach

A helyszínen sorsolással választjuk ki a szereplőt.

Alapvető eszközök (színes grafitceruzák, papírívek stb.) rendelkezésre állnak, de bármilyen hozott technika, eszköz és anyag szabadon alkalmazható! 2×45 perc az időtartam, amibe a munkának bele kell férnie.

Ének–zene, zenetörténet

1. Gyakorlati feladat (minden versenyző számára kötelező) ::

Közismert részletek éneklése Erkel operáiból (az alábbiakból az ének szakosoknak kötelező választani egyet)

1, Meghalt a cselszövő… – kórus a Hunyadi Lászlóból (énektankönyvi kotta alapján, a közismert felső szólam)

2, Keserű bordal – a Bánk bánból (a középiskolai énektankönyvbeli kotta alapján)

3, Mint száműzött, ki vándorol… – Bánk bán Hazám, hazám-áriájának c-moll bevezető része (idáig: „Hazám borítja szemfödél, s elvész becsületem”), zongorakíséret nélkül. A mellékelt kotta letölthető, nyomtatható!     http://digitalis.kotta.info/hu/product/D92008/ERKEL-FERENC-Hazam-hazam

A fenti részleteket természetesen egyéni kezdőhanggal, az előadó adottságainak megfelelő hangnemben énekeljék.

Az irodalom-művészettörténész szakosok pedig választhatják a Himnusz eléneklését is.

2, Esszéírás, témakörök az ének szakos versenyzőknek

Az alábbi ismertetésekkel kell készülni:

a, Erkel Ferenc: Bánk bán c. operájának elemző bemutatása

b, Erkel Ferenc, Himnuszunk zeneszerzője (a keletkezés körülményei, dallamelemzés)

c, Erkel Ferenc: Hunyadi László c. operájának elemző bemutatása

Az esszékérdéshez ismerni kell a szerző életét; a művek szerkezetét, felépítését, tematikáját. A témákból egyet kisorsolunk a helyszínen. Időtartam: 2×45 perc

Irodalom: – Brockhaus Zenei Lexikon, a régebbi Zenei Lexikon és a Magyar Irodalmi Lexikon címszavai; Operák könyve, Operakalauz; CD-n, DVD-n rengeteg felvétel, film elérhető a könyvtárakban.

– Erkel Ferencről és koráról. Szerk: Bónis Ferenc. (Magyar zenetörténeti tanulmányok) – Bp. Püski, 1995.

A versenyekről való bővebb tájékoztatást, a versenyekre való felkészítést kaphattok Körösmezei-Varga Zsuzsannától, az iskola ének-zene tanárától

Várom jelentkezéseteket. Körösmezei-Varga Zsuzsanna ének-zene tanár

2010-10-06

Comments are closed.