HAT-16-01-0747 – Határtalan barátság – határtalan barangolás Erdélyben – Tanulmányi kirándulás – 2016.szeptember 03-06.

„Egyebütt csak mese tündérország, gyermekek számára gondolták ki és népesítik be az ő ízlésük szerint, nálunk színvalóság. Én magam is jártam benne. Székelyországnak nevezzük. Ami szépet, ragyogót el tudunk képzelni, azt mind oda helyezzük. Azért van bebútorozva csodálatos dolgokkal. A férfiak óriások, egy-egy hős mindenik, az asszonyaik regékbe való szépségek. Aranyhajuk egész bokáig ér le, még talán csillag is van a homlokukon. Rózsaszín sugarakkal önti be a lealkonyodó nap az ódon várakat, melyek alatt átöltöztetett királyfiak mennek, mendegélnek. Az Olt vizében nimfák fürdenek, éjjelente az erdőségekből izgató zúgás kél. Mintha az elmúlt századok diskurálnának ki onnan az emberekkel.” ¬Mikszáth Kálmán: A mi külön tündérországunk

Az emberi értékek megőrzése szempontjából az egyik legfontosabb teendőnk a személyiség fejlesztése, ezért vallom, hogy ez a fejlesztés csak úgy lehet sikeres, ha maradandó élményt nyújt. Ez tarthatja ébren azt a belső motivációt a gyermekben, amely erősíti és fenntartja kitartását.

Az előkészítő órák és a kirándulásunk alapvető célja volt, hogy lehetővé tegye az magyarság kulturális értékeinek megismerését a történelmi és társadalmi összefüggésekkel egyaránt. A hazai és határon túli kulturális értékkel kapcsolatos ismeretek játékos és élményszerű bővítésével hozzájárulni a tanulók személyiségének fejlődéséhez, segíteni a kritikai gondolkodás kialakulását, a kommunikációhoz tartozó tevékenységek hatékony alkalmazását, a nemzeti érzés és az európai tudat erősítését, valamint a kulcskompetenciák komplex fejlesztését.

A program hazánk, valamint Erdély kulturális örökségeinek megőrzését, a hagyományok ápolását, valamint a keresztény értékeket tartotta szem előtt. A kidolgozott program élményközpontúsága elősegítette a tanulók hazafias, a társas és szociális kompetenciáik erősítését.

A tanulmányi projekt témája megismerkedni a történelmi Magyarország, kiemelten az elcsatolt erdélyi országrész -Bihar és Kolozs megye- természeti szépségeivel, kincseivel, kulturális értékeivel, a történelmünkhöz kapcsolódó eseményekkel, az ott élő magyarság mindennapi életével, valamint azonos korú és keresztény szellemiségű kapcsolatok, barátságok kialakítása, közösségépítés, az ifjúság szemléletének, tudatosságának, hazaszeretetének formálása, hozzáadott pedagógiai értékkel történő fejlesztése.

A közvetlen megismerés és élményszerű programok során célom volt, hogy bővüljön a részt vevő tanuló határon túli magyarsággal kapcsolatos ismerete, erősödjön az Európához tartozás tudata, valamint az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével, szellemiségével egyetemes értelemben késztetni őt a határon túli magyarok hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának feltérképezésére, megbecsülésére. Emellett a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 7. évfolyamos diákjaival megismerkedve egy közösséggé formálásuk, közös magyar és református örökségünk mélyebb megismerése, tapasztalatcsere elősegítése a fiatalokat megérintő tevékenységek megvalósításával.

A négy nap programelemei folyamán utazásunk első állomása Nagyvárad volt, majd Bánffyhunyad érintésével Torda, Torockó és környéke, továbbá Kolozsvár, Nagyszalonta természeti, kulturális értékeinek feltérképezése szerepelt.

Útinapló

Comments are closed.