HAT-16-01-0747 – Nemzeti összetartozás – Határtalanul! témanap

A mai napon, rendhagyó módon, a Nemzeti összetartozás Határtalanul! témanappal egybekötve tisztelegtünk az aradi vértanúk emléke előtt iskolánkban. Az osztályonkénti megemlékezés mellett a fő hangsúlyt az anyaországi és a határon túli magyarság összetartozása, a magyar identitástudat erősítése kapta.

A hetedik évfolyam diákjai nagy lelkesedéssel készültek erre a napra:

 • Kiállítást állítottak össze a projekt eseményeiről készült képeikből, beszámolóikból, valamint keresztrejtvényeket szerkesztettek az Erdélyről, Horvátországról gyűjtött ismereteikből, amelyeket az iskola tanulói fejtettek meg a nap során.
 • Emellett a bejáratnál általuk épített határátkelő jelezte a nap különlegességét, s utalt a nap témájára.
 • A két osztály Határtalanul! pályázatának összefoglaló bemutatója többször került levetítésre az intézmény aulájában lévő digitális hirdetőtáblán.
 • A 4. óra utáni nagyszünetben az egész iskolát megmozgató udvari flashmobot szerveztünk. Közösen énekeltük el az Összetartozás c. dal, majd kézfogással alakítottunk ki a nemzeti összetartozást szimbolizáló barátságláncot az iskola díszudvarán, amibe a német cserediákok is bekapcsolódtak.
 • Az osztályok tanórákon kis műsort adva tisztelegtek az aradi vértanúk emléke előtt, elhelyezték a megemlékezés tablóit az emlékfalon, valamint mécsest gyújtottak.

A tantestület sokszínűségét és a témanap által nyújtott lehetőségeket élménypedagógiai módszerekkel ötvözve humán, reál, természettudományos, művészeti, sport és idegen nyelvi tanórákon valósítottuk meg a nemzeti összetartozás üzenetét. Mint például:

 • Hittan órák témái: a Magyar reformátusok világszerte – Magyar Református Egyház – világtérképének elkészítése jelölve rajta a tagegyházakkal együtt, valamint Összetartozás csapatverseny és Egymásra utaltság – gúla építése zajlott
 • Latin örökség és a kisgimnáziumi magyar órákon Szent László legendáinak feldolgozása, majd dramatizálása, valamint Pannónia kapcsán Dacia-ról információk gyűjtése történt
 • Magyar irodalom órán Vörösmarty Mihály hazafias költészete nemzetfogalom, történelemszemlélet, jövőkép, a magyarság sorsa jelent meg
 • Földrajz órák témája: a kisebbségek élete, mindennapjai voltak
 • Természetismeret órán ételkóstolással egybekötött Gasztronómiai kalandozások a határon túlról címmel nemzeti ételek bemutatása valósult meg
 • Hon és népismeret órákon összetartozás határon innen és túl címmel feladatok megoldása zajlott
 • Rajz és vizuális kultúra órák témái: a határon túli jellegzetes épületek, népviseleti motívumok rajzolása; népművészet, valamint a hagyományok ápolása került előtérbe
 • Ének órákon a magyar lakta területekről származó népdalok tanulása; közös magyar református énekek éneklése erdélyi, horvátországi és magyar szövegkönyvekből, Örökségünk c. dal megtanulása következett
 • Testnevelés órákon a diákok akadálypályákon mérhették össze gyorsaságukat
 • Néptánc órákon a gyermekek főként erdélyi táncokat táncoltak, népviseletbe öltöztek
 • Matematika órákon százalékszámítás témakörben feladatokat oldottak meg a történelmi és a mai Magyarország területi és népesség adataival, valamint híres magyar matematikusokkal (kiemelten Bolyai Farkas és Bolyai János) foglalkoztak, páros munkában IKT eszközökkel
 • A történelem, matematika, idegen nyelvi, osztályfőnöki, valamint informatika órákon Magyarország és a Trianoni békeszerződés körülményeit és következményeit tantárgy-specifikusan dolgozták fel, s tették szemléletessé
 • Német órákon a résztvevők a kettészakadt Németország és Trianoni események között húztak párhuzamot; valamint a német egység és Trianon kapcsolatát vizsgálták, Diaspora címmel információkat gyűjtöttek a Kárpát-medence magyarságáról, valamint bemutatókat tartottak a csoport számára
 • Angol órákon a gyermekek az erdélyi és a horvátországi magyarságról, testvériskolai kapcsolatokról, a Diaspora területein élő magyarokról beszélgettek; emellett Jerome Klapka 3 men in a boat c. regényét dolgozták fel, s körbejárták a magyar vonatkozásokat is.
 • Francia órákon Yerres és Rákóczi kötődése címmel quiz, bemutatkozás és feladatmegoldás játszódott le párbeszédes formában
 • Fizika órán a magyar tudósok és az autózás történelme került előtérbe, továbbá az iskola udvarán lévő pónyik-almafánál Bolyaira emlékeztek meg a fa történetének felolvasásával
 • Tanulásmódszertanon székely feladatlap megoldására került sor szövegalkotással fűszerezve, majd a gyermekek népi játékokat játszottak

Úgy vélem ezzel a színes, mozgalmas és emelkedett hangulatú nappal a tanári kar erősítette a tanulók magyarságtudatát, elmélyítette a nemzeti összetartozás érzését, hagyományok ápolását, nemzeti kultúra tiszteletét.

Comments are closed.