Információk az ECDL oktatásról | Szentendrei Református Gimnázium

Információk az ECDL oktatásról

European Computer Driving Licence
Európai SzámítógépkezelŐi Jogosítvány

Ha Ön még nem rendelkezik vele, nálunk megszerezheti. Ebben az ismertetŐben minden kérdésére szakszerŰ választ talál.

Címünk: ECDL Oktató- és Vizsgaközpont
Református Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily tér5.
Tel/fax: 26-302-595; 26-505257

Az ECDL oktatásról

Napjainkban a számítógépek az élet minden területén meghatározó szerepet játszanak, ezért a számítástechnikai ismeretek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a technika rohamos fejlŐdésével.
Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsŐsorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.
Az ECDL nem elsŐsorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni, finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minŐségbiztosított, decentralizált módon megszerezhetŐ és világszerte kellŐképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri.

Célok

Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elŐsegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljesértékŰ tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának 6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.

Egy az egész Európában egységes vizsgarendszer megvalósításával

 • emeli az általános számítástechnikai tudásszintet a jelenlegi és leendŐ munkavállalók körében;
 • fokozza a számítógéppel dolgozók munkájának hatékonyságát és színvonalát;
 • növeli az információ-technológiai befektetések hatékonyságát, valamint az erŐforrások jobb kihasználtságát;
 • megismerteti a felhasználókat a legjobb és a legmagasabb színvonalú módszerekkel.

Ajánljuk mindazoknak, akiknek munkája megköveteli a számítógépes ismereteket, és azoknak is, akik kedvtelésbŐl akarják megtanulni a számítógépek használatát – korosztálytól függetlenül. MegfelelŐ bármely tudományág mŰvelŐinek, pályakezdŐknek, diákoknak, munkavállalóknak és munkáltatónak egyaránt.

A vizsgarendszer

A bizonyítvány megszerzése egy elméleti és hat gyakorlati vizsga letételéhez kötŐdik. A jelölt a vizsgamodulokat bármely hivatalos ECDL-vizsgaközpontban leteheti. A Szentendrei Református Gimnázium 2001 szeptembere óta mŰködik akkreditált vizsgaközpontként.A jogosítvány megszerzéséhez ECDL-vizsgakártya szükséges, amely vizsgaközpontunkban beszerezhetŐ. A sikeres vizsgaeredmények erre a kártyára kerülnek felvezetésre, valamint e kártya alapján kerül kiállításra a bizonyítvány

Regisztráció és vizsgakártya

A jogosítvány megszerzéséhez szükséges ECDL-vizsgakártyát a regisztrációs díj befizetése után állítjuk ki. Csak a regisztrációs díj befizetése (egyszeri befizetés) után lehet megkezdeni a vizsgák letételét. A kártyát minden vizsgaalkalommal le kell adni, majd a vizsga eredményének bejegyzése után a kártyát visszaadjuk. A vizsgakártya Irodánkban vehetŐ át a vizsgát követŐ 3 munkanap elteltével.

A vizsgáztatás rendszere

 • Vizsgát minden modul végén szervezünk szombat délelŐtt 9 órai kezdettel.
 • Egy vizsganapon – igénytŐl függŐen mind a hét modulból vizsgáztatunk.
 • Minden modul esetében a vizsga idŐtartama 45 perc.
 • Egy jelölt egy napon több modulból is vizsgázhat, de az egyes vizsgák között legalább 20 perc szünetet kell tartani, így maximálisan egy nap 3 vizsga letételére van lehetŐség.
 • Amennyiben Ön egy adott vizsganapon valamelyik modulból vizsgázni szeretne, kérjük, ezt a szándékát idŐben jelezze Vizsgaközpontunk felé, szóban vagy írásban.
 • Egy adott vizsganapra való jelentkezést, a vizsgát megelŐzŐ hét péntek 12-ig áll módunkban elfogadni.
 • Ha a meghirdetett vizsganapra 4 fŐnél kevesebb jelentkezŐ van, intézményünk nem köteles a vizsgát megtartani.
 • A végleges vizsgabeosztásról az adott vizsganapot megelŐzŐ munkanapon, délután, telefonon adunk tájékoztatást.
 • Valamennyi vizsgázó a vizsgára a személyi igazolványát, vizsgakártyáját, valamint a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvényt hozza magával.
 • Amennyiben egy jelölt mégsem tud részt venni az általa megadott vizsgaalkalmon, kérjük, a visszamondás igényét a vizsgát megelŐzŐ munkanapon jelezze Irodánkban.
 • Vizsgáról való távolmaradást csak orvosi igazolás ellenében tudunk elfogadni. Ha valaki igazolatlanul nem jelenik meg a vizsgán, a szóban forgó vizsgamodul díját köteles megfizetni.
 • A vizsga eredményérŐl a vizsgát követŐ héten (legkésŐbb csütörtökig) telefonon adunk tájékoztatást.

A vizsgák helyszíne

Szentendrei Református Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel/Fax: 26-302-595; 26-505-257

A vizsgázók által fizetendŐ díjak

Regisztrációs díj

Alapdíj: 7500 Ft
Diákoknak: 5500 Ft
(általános- és középiskolás, valamint felsŐoktatási intézményekben tanuló, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezŐ hallgatók)
Teljes vizsgamentességet élvezŐk számára: 10000 Ft
Teljes vizsgamentességet élvezŐ diákok számára:8000 Ft

Vizsgadíjak

Modulonkénti vizsgadíj: 3000 Ft
A hét modulból összesen:21 000 Ft
Diákoknak modulonként: 1500 Ft
A hét modulból összesen: 10 500 Ft

Az összes modul sikeres elvégzése után a vizsgakártyáját Irodánk juttatja el a Neumann Társasághoz, ahol bizonyítványa kiállításra kerül. A kiállított Oklevél postai úton jut el Önhöz.
Ha a vizsgakártya elveszik, új vizsgakártyát kell kiállítani a regisztrációs díj újbóli befizetése után. Ezért lehetŐséget biztosítunk arra is, hogy vizsgakártyáját Irodánk páncélszekrényében megŐrzésre elzárjuk. Ha élni kíván ezzel a lehetŐséggel, kérjük, ezt jelezze munkatársaink felé.

A vizsgamodulok és szoftverigények

Az ECDL-vizsga a számítástechnika hét fontos területét érinti.

 • Elméleti vizsga
  • Információtechnológiai alapismeretek (20 óra) – alapvetŐ számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét méri fel
 • Gyakorlati vizsgák
  • Operációs rendszerek (20 óra) – a számítógépek hatékony alkalmazásához ismerni kell a különbözŐ rendszerek alapvetŐ funkcióit. (Windows XP)
  • Szövegszerkesztés (20 óra) – napjainkban az írásos anyagok elkészítéséhez, tárolásához nélkülözhetetlen. (Word2003)
  • Táblázatkezelés (20 óra) – a kézzel szerkesztett táblázatokhoz hasonló, de gyorsabb számításokat tesz lehetŐvé: az üzleti számítások, pénzügyi jelentések valamint statisztikai kimutatások elkészítésére használják. (Excel2003)
  • Adatbázis-kezelés (20 óra) – nagy mennyiségŰ adathalmaz gyors és rugalmas feldolgozásához és hozzáféréséhez nyújt segítséget. (Access2003)
  • Prezentáció és grafika (20 óra) – a grafika hagyományosan fontos eszköze az építészetnek, mérnököknek, illusztrátoroknak és grafikusoknak; napjainkban a kommunikáció nélkülözhetetlen eszközévé vált. (PowerPoint2003)
  • Információ és kommunikáció (20 óra) – a hálózatok kialakulása abból az igénybŐl fakadt, hogy az emberek közösen tudjanak használni bizonyos erŐforrásokat, és kommunikálni tudjanak a számítógépeken. (Internet Explorer)

Amit a SelectrŐl tudni kell

ECDL bizonyítvány továbbra is 7 sikeres vizsga teljesítéséért jár. A változás annyi, hogy ezentúl a jelenlegi 7 kötelezŐ modul helyett 4 modul teljesítendŐ kötelezŐen:

 • Operációs rendszerek
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés és az
 • Információ és kommunikáció

három pedig választható az alábbiak közül:

Mindez azt jelenti, hogy

 • az eddig külön bizonyítványként megszerezhetŐ Képszerkesztés és WebkezdŐ modulok bekerültek a „standard” modulok közé, ugyanakkor elhagyható akár kettŐ is az eddig kötelezŐ modulok közül;
 • a jelenlegi 7 modul mellett kitartókat nem éri hátrány, hiszen a szabadon választható modulok közül „visszaválaszthatók” az eredeti modulok is;
 • a 7 vizsga után fennmaradó két modulból is lehet vizsgázni, ez esetben a sikeres vizsga után az adott modulból önálló bizonyítvány jár, ahogyan az eddig is a Képszerkesztés, a WebkezdŐ (és a Select verziót nem érintŐ, tehát továbbra is önálló fakultatív modulként szereplŐ CAD) esetében mŰködött.
 • Az ECDL Start változatlanul a három kötelezŐ modulból (operációs rendszerek, szövegszerkesztés, ill. információ és kommunikáció) áll, azonban az egy szabadon választható vizsgamodul lehet akár a Képszerkesztés, akár a WebkezdŐ.
 • Az ECDL Select nem érinti a jelenleg vizsgamentességgel bizonyítványt kapókat, tehát pl. az érettségizŐk és OKJ-sek az érvényben lévŐ rendeletek értelmében továbbra is a hagyományos bizonyítványt kapják.
 • Akinek még nincs ECDL-je, de már van Képszerkesztés és/vagy WebkezdŐ bizonyítványa, annak számára az ECDL Select bizonyítványhoz ezekbŐl a modulokból mentesség adható.

Webkezdő

Az ECDL Alapítvány által kifejlesztett ECDL WebkezdŐ (Webstarter) megszerzésével mindazt a tudást igazolja, ami egy egyszerŰbb honlap tervezéséhez, létrehozásához és fenntartásához szükséges.
Az ECDL WebkezdŐ tehát elsŐsorban középiskolás diákok, kisebb vállalkozások, és egyének számára nyújt jól használható, könnyen elsajátítható webes ismereteket. (NVU 1.0)

Képszerkesztés

Az ECDL Alapítvány által akkreditált, magyar fejlesztésŰ Képszerkesztés (ImageMaker) egy új, önálló bizonyítvány, ami a digitális fényképek számítógépes feldolgozásával kapcsolatos ismereteket igazolja, így ideális a középiskolás diákok, egyetemisták, kisvállalkozások, közösségi csoportok és egyének számára egyaránt.
Az EDCL Képszerkesztés modul kifejezetten azoknak szól, akik a digitális képalkotás készségét a napi gyakorlat szintjén szeretnék elsajátítani.

Tanfolyamaink

 • A csoportok indítása folyamatos a tervezett tanfolyamokról érdeklŐdni lehet személyesen vagy telefonon a Szentendrei Református Gimnáziumban (2000 Szentendre, Áprily tér 5. Tel.:26-302-595; 26-505-257)
 • A foglakozásokat kötött nappárokon:
  • hétfŐn – szerdán és kedden – csütörtökön a 16-18 valamint 18-20 óráig
  • péntekenként 16-20 óráig és szombaton 8-12 óráig szervezzük.
 • Természetesen minden hallgatónak külön számítógép áll a rendelkezésére a tanfolyam idŐtartama alatt.

Fontos!!

 • Egy csoport elindításához minimálisan 8 fŐre van szükség.
 • A csoportok maximális létszáma 16 fŐ lehet (a teremben levŐ gépszám függvénye).
 • Mivel a csoport létszáma korlátozott, ezért a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében vesszük figyelembe, és ez alapján történik a hallgatók regisztrálása.
 • Tényleges jelentkezŐnek akkor tekintjük Önt, ha a jelentkezési lapot kitöltötte, illetve a modul díjának befizetését igazoló csekkszelvényt hozzánk visszajuttatta.
 • Jelentkezési lap és csekk Intézményünk portáján és irodáján kapható.

Tanfolyamdíjak

Egy-egy modul ára: 14 500 Ft
Hét modul árának befizetése esetén 10% kedvezményt biztosítunk.

Comments are closed.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. A Szentendrei Református Gimnázium sütiket a YouTube használatának biztosítása céljából helyezi el. A sütik kezelésére vonatkozó tájékoztató itt érhető el. https://szrg.hu/adatvedelem/ Tudomásul veszem

Bezárás