Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. Január 1-jétől | Szentendrei Református Gimnázium

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. Január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől

Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárástól

Változások a felsőfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén:

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet változásai:

1. Az elérhető felvételi pontszám 480-ról 500-ra módosul.

Az emelt szintű érettségiért 40 helyett 50 többletpont kapható.

14. § (1) Alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani:

a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok) összeadásával, vagy

b) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

(3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen

a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot,

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot,

c) az emelt szinten teljesített érettségiért legfeljebb 100 érettségi többletpontot,

d) egyéb többletteljesítményért a 19-20. §-okban meghatározott többletpontokat,

e) a 22. § (1)-(4) pontjaiban meghatározottak alapján legfeljebb 40 többletpontot

szerezhet.

(4) A (3) bekezdés c)-e) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

18. § (1) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult.

(2) Ha a jelentkező az előző bekezdés alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.

2. A tanulmányi pontok számításánál a középiskolai tárgyak esetében a választott tárgy természettudományos tárgy lehet – legalább 2 évig tanult tárgy utolsó két tanult év végi eredménye vagy két legalább 1 évig tanult tárgy esetén a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye.

VISZONT: ha nincs eredménye természettudományos tárgyból, akkor másik, a jelentkező által választott tárgyból is számítható tanulmányi pont.

Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány.

A jelentkezőnek be kell nyújtania a középiskolai bizonyítvány összes olyan oldalának másolatát, melyen a felvételi pontszámításhoz szükséges tantárgyak eredményei találhatók. Hiányos dokumentumok benyújtása esetén nem számítható tanulmányi pont!

15. § (1) A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:

a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek – a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított – összegét kettővel meg kell szorozni,

b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.

(2) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni.

(3) Amennyiben a jelentkezőnek az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett – a jelentkező választása szerint – egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni. Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az (1) bekezdés b) pontja szerinti átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni.

46. §

(2) A 15. § (1) bekezdése alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz, a természettudomány tantárgyak.

(3) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (2) bekezdésben megnevezett tantárgy közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább egy, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább kettő tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának az Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelő eredményei közül melyek azok, amelyek a 15. § (1) bekezdése a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

(4) A középiskola – pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó – kérelmére hatósági eljárás keretében az Oktatási Hivatal elnöke azt vizsgálja, hogy a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplő tantárgyak közül melyek azok, amelyek a Nemzeti alaptanterv szerinti az „Ember a természetben” és a „Földünk és környezetünk” műveltségi területek fejlesztési feladatainak teljesítését szolgálják. Az Oktatási Hivatal elnöke határozatában megjelöli a középiskola pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő azon tárgyakat, amelyeknek a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei a 15. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredménynek minősülnek. A határozat a középiskola által az adott naptári évben kiállított bizonyítványokban szereplő tantárgyak eredményeire vonatkozik.

3. A fix összpontszámok 480-ról 500-ra emelkednek (olimpikonok; államközi megállapodás alapján tanulók).

21. § (1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 500 pont.

(2) Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek felvételi összpontszáma 500 pont. Ezeknek a személyeknek a köréről a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket.

4. Alapképzésre, egységes osztatlan képzésre nem vehető fel, aki többletpontok nélkül (kivéve emelt szintű érettségiért járó többletpont) nem éri el a 240 pontot (tehát ebben az esetben nem számítható a jelentkező részére felvételi pontszám).

23. § Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.

Az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények a 2011. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2. sz. táblázatában tették közre a felvétel feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyakat, a vizsgák szintjét és a többletpontokat a 2012. évi felsőoktatási felvételi eljárásra vonatkozóan.

A változások rövid összefoglalása:

1. Emelt szintű érettségi kell 2012-től:

a) egységes, osztatlan erdőmérnöki mesterképzési szak: 1 tárgyból

b) egységes, osztatlan építész mesterképzési szak: 1 tárgyból

c) energetikai mérnöki alapképzési szak: 1 tárgyból

2. A felvétel feltételéül meghatározott, érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyak változásai:

a) informatika képzési területen az általános követelmények szerinti alapképzési szakokon: a korábbi érettségi vizsgatárgyak közül törlésre kerül a biológia és a szakmai előkészítő tárgy.

b) egészségügyi szervező alapképzési szak: a korábbi érettségi vizsgatárgyak közül törlésre kerül a magyar és a földrajz; új érettségi vizsgatárgy lesz a matematika és az idegen nyelvek között a latin.

c) rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak: új érettségi vizsgatárgy lesz a földrajz.

d) energetikai mérnöki alapképzési szak: matematika és fizika érettségi vizsgatárgyakból lehet csak érettségi pontot számítani, a korábbi érettségi vizsgatárgyak törlésre kerülnek.

3. A szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyak változásai (amennyiben a vizsgatárgy megnevezése változott, úgy a korábbi vizsgatárgyak megfelelnek az új megnevezésű vizsgatárgyaknak):

3/A. Nem lesz választható szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy 2012-től:

a) agrár képzési terület: egészségügyi alapismeretek; elektronikai alapismeretek; közgazdasági-marketing alapismeretek; közlekedési alapismeretek; oktatási alapismeretek; vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek;

b) gazdaságtudományok képzési terület: közgazdasági-marketing alapismeretek; vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek;

c) műszaki képzési terület: közlekedési alapismeretek;

d) műszaki menedzser alapképzési szak: közgazdasági-marketing alapismeretek;

e) nemzetvédelmi és katonai képzési terület: közgazdasági-marketing alapismeretek; vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

3/B. Választható lesz szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyként 2012-től:

a) agrár képzési terület: kereskedelmi és marketing alapismeretek; közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel);

b) gazdaságtudományok képzési terület: kereskedelmi és marketing alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek;

c) műszaki képzési terület: közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel);

d) műszaki menedzser alapképzési szak: kereskedelmi és marketing alapismeretek;

e) nemzetvédelmi és katonai képzési terület: kereskedelmi és marketing alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

4. Sporteredményért kapható lesz többletpont 2012-től az orvos és egészségtudomány képzési területen is a következő szakokon: egységes, osztatlan általános orvos mesterképzési szak; egységes, osztatlan fogorvos mesterképzési szak; egységes, osztatlan gyógyszerész mesterképzési szak.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013. január 1-jétől

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 2013. január 1-jén kiegészül az alábbi melléklettel:

4. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként

1. Agrár képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintű érettségi követelmény
állatorvosi (egységes, osztatlan) Emelt szinten kell teljesíteni:
biológia és kémia
erdőmérnöki (egységes, osztatlan) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
biológia, fizika, kémia, matematika, szakmai előkészítő tárgy.

2. Bölcsészettudomány képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintű érettségi követelmény
magyar Emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom.
történelem (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: történelem, régészet) Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.
néprajz A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem.
anglisztika (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: angol, amerikanisztika) Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.
germanisztika (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: német, német nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
német nyelv, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv és irodalom, angol nyelv (a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történő jelentkezés esetén).
romanisztika (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: francia, olasz, portugál, román, román/nemzetiségi, spanyol) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
a szakiránynak megfelelően:

francia nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, román nyelv, román nyelv és irodalom;
a portugál szakirányon: angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, román nyelv, román nyelv és irodalom, spanyol nyelv, történelem.

romológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, beás nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, francia nyelv, latin nyelv, lovári nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.
Alapképzési szakok Emelt szintű érettségi követelmény
szlavisztika (önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, horvát nyelv, horvát nyelv és irodalom, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv, szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román nyelv és irodalom.
ókori nyelvek és kultúrák(önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: klasszika filológia, asszirológia, egyiptológia) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv.
keleti nyelvek és kultúrák(önálló szakképzettséget eredményező szakirányok: altajisztika, arab, indológia, iranisztika, tibeti, mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai, török, újgörög szakirányok) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv.
andragógia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, történelem.
pedagógia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, történelem.
pszichológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv.
szabad bölcsészet A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

3. Jogi és igazgatási képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintű érettségi követelmény
jogász (egységes, osztatlan) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv.

4. Gazdaságtudományok képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintű érettségi követelmény
alkalmazott közgazdaságtan Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.
gazdaságelemzés Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

5. Műszaki képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintű érettségi követelmény
építész (egységes, osztatlan) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:

fizika, matematika, építészeti és építési alapismeretek.

energetikai mérnöki A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:

fizika, matematika.

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintű érettségi követelmény
általános orvos (egységes, osztatlan) Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.
fogorvos (egységes, osztatlan) Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.
gyógyszerész (egységes, osztatlan) Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.

7. Társadalomtudomány képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintű érettségi követelmény
nemzetközi tanulmányok A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.
politológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.
szociális munka A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.
szociálpedagógia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.
informatikus könyvtáros A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:

angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, informatikai alapismeretek.

kommunikáció és médiatudomány A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.
kulturális antropológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
földrajz, magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret, történelem.
szociológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.
társadalmi tanulmányok A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem.

Comments are closed.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. A Szentendrei Református Gimnázium sütiket a YouTube használatának biztosítása céljából helyezi el. A sütik kezelésére vonatkozó tájékoztató itt érhető el. https://szrg.hu/adatvedelem/ Tudomásul veszem

Bezárás