Nyelvtanítás a Szentendrei Református Gimnáziumban

Gimnáziumunkban a következŐ lehetŐségeket kínáljuk az idegen nyelvek elsajátítására:

A nyolcosztályos tagozatra belépŐk (az 5. osztályosok) választhatnak, hogy az angol vagy a német nyelvet kívánják felvenni. Általában az a gyakorlat, hogy a diákok azt az idegen nyelvet szeretnék folytatni, amit már az általános iskolában elkezdtek. Ha a csoport létszáma meghaladja bármelyik nyelvbŐl a 18 fŐt, kettébontjuk, mivel a túlságosan magas létszám a minŐség rovására menne. Az idegen nyelv oktatására jutó óraszám heti 3.

Ugyanezen a tagozaton 7. és 8. osztályban a latin nyelv alapjaival is megismertetjük a tanulókat. Ez a két éves kurzus (írásbeli és szóbeli) vizsgával zárul, azonban aki úgy érzi, hogy nem szeretné a latint abbahagyni, szakköri keretben foglalkozhat vele tovább. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a diákok további két év alatt elérik az érettségi színvonalat és 10. osztály végén elŐrehozott középszintŰ érettségit tudnak tenni latin nyelvbŐl.

9. osztályban a már tanult idegen nyelv mellé egy másikat is kell választania a tanulónak. Ez lehet az angol, a német vagy a francia – attól függŐen, hogy mi az, amit már idáig is tanult. Az elsŐ idegen nyelvet 9. és 10. osztályban heti 4 órában tanítjuk, a másodikat végig heti 3 órában.

A 14. éves korban hozzánk jelentkezŐ diákoknak két választási lehetŐséget biztosítunk: a nyelvi elŐkészítŐ osztályt és a hagyományos „sima” osztályt. (Természetesen a nyelvi elŐkészítŐ osztály lehetŐségeibŐl a már 10 éves koruk óta nálunk tanulók sincsenek kizárva!)

A nyelvi elŐkészítŐ osztályban heti 10 órában tanítjuk az elsŐ idegen nyelvet (angol vagy német), amibŐl természetesen már négy év általános iskolai elŐképzettséggel kell rendelkezni a tanulóknak. Ezt felvételi vizsgán ellenŐrizzük. Az órákat két nyelvszakos tanár tartja (heti 5-5 alkalommal), elosztva egymás között a feladatokat: szókincsfejlesztés, hallás utáni megértés, szövegértés, beszéd- és íráskészség fejlesztése, nyelvtan.

A második idegen nyelv oktatását is megkezdjük már ezen az évfolyamon, heti 3 órában, így az ide jelentkezŐk 5 évig tanulhatják azt. A választható nyelvek: angol, német és francia.

A hagyományos „sima” osztályba jelentkezŐk négy évig járnak hozzánk, ezalatt két idegen nyelvet tanulnak: az elsŐ (haladó) idegen nyelvet két évig heti 4, majd heti 3 órában, a második (kezdŐ) idegen nyelvet végig heti 3 órában.

Célunk az, hogy diákjaink 18 éves korunkra, tehát az érettségiig legalább egy, de lehetŐleg két idegen nyelvet középfokon elsajátítsanak és errŐl valamelyik államilag elismert nyelvvizsga központban igazolást is kapjanak. Úgy tŰnik, ez a törekvésünk sikeres, mert végzŐs diákjaink kb. 70%-a egy vagy két nyelvvizsga bizonyítvánnyal a zsebében hagyja el intézményünket.

Comments are closed.