Csendesnap 2012. április 4. Erő és szépség

Csendesnapunk témái: erő és szépség.

Az Úr Jézus a kereszten nem volt erős, hiszen megölték, és nem volt szép, mert meggyalázott, szenvedő Úrként látjuk Őt. Ezekre utal az Ézsaiás próféta könyvének 53. része.

Mi, húsvét utáni emberek másként láthatjuk az Ő halálát. Tudhatjuk, hogy nincs nagyobb erő a Krisztus szereteténél, nem létezik tökéletes szépség nélküle. „…erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.” , olvassuk az Énekek éneke 8,6-ban.  Ő értünk vállalt kínt és szenvedést, értünk járta végig az utat, s nem gyengeség, hanem erő, hogy nem „szállt le a keresztről”!

Elmélkedésünk, beszélgetésünk célja: megértetni a gyerekekkel, hogy erőnk és szépségünk ajándék, Istentől kapott kincs, de csak Urunk kezében válhat igazi értékké!

a) Erő

Igék: Az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat (Zsolt. 18,33)

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? (Zsolt. 27,1)

Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált s megszabadítsa magát a Seolnak kezéből? (Zsolt. 89, 49)

Harag vett rajtam erőt… (Zsolt. 119,53)

Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat! (Zsolt. 119,134)

Ne irígykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd. (Péld. 3,31)

Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. (Péld. 8,14)

Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! (Ézs. 9,6)

Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. (Ézs. 40,29)

és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; (I.Kor 1,27)

Gondolkodtató kérdések: Mi az (igazi) erő? Mi a (valódi) gyengeség? Erő vagy erőszak? Erő az erőtlenségben? Fizikai- lelki erő… Fölöttünk álló erők… Az Úr Jézus ereje az életünkben ( személyes példák, bizonyságtételek)

A beszélgetés célja: Az Úr erejére mutatni!

 

b)  Szépség

Igék: Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. (Zsolt. 27,4)

A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.(Zsolt. 50,2)

Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának! (Péld. 31,30)

Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága! (Ézs. 40,6)

Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. (Péld. 11,22)

Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy, a te szemeid olyanok, mint a galambok. (Én. 1,15)

Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned! (Én. 4,7)

és a leány szép alakú és szép ábrázatú vala, (Eszter 2,7)

Nem vala pedig az egész Izráelben olyan szép ember, mint Absolon, ki dicséretre olyan méltó volna; tetőtől fogva talpig ő benne semmi hiba nem vala. (II. Sám. 14,25)

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. (Mt. 23,27)

De elbízád magadat szépségedben és paráznává lőn híred szerint, elárasztál paráznaságaiddal minden melletted elmenőt: legyen kedve szerint! (Ez. 16,15)

Gondolatébresztő: Kinek mennyire fontos a szépség? Mi a szépség? Külső-belső szépség… Szépség Isten szerint; a világ szerint… Ha elmúlik…, mi marad? Az Úr Jézus szépsége!!! A hívő ember „szépsége”…

A beszélgetés célja: Krisztus értünk hozott áldozata fényében rámutatni életünk igazi értékére!

Szénásiné Lénárt Zsófia

Comments are closed.